فہر ست

حضورحق


(1)
دل ما بیدلان بردند و رفتند
سخن
ہا رفت از بود و نبودم
دل من در گشاد چون و چند است
چ
ہ شور است این کہ در آب وگل افتاد
ج
ہان از خود برون آوردۂ کیست
(2)
دل بی قید من در پیچ و تابیست
صبنت الکاس عنا ام عمرو
بخود پیچیدگان در دل اسیرند
روم را
ہی کہ او را منزلی نیست
می من از تنک جامان نگ
ہ دار
ترا این کشمکش اندر طلب نیست
ز من
ہنگامہ یی دہ این جہان را
ج
ہانی تیرہ تر با آفتابی
غلامم جز رضای تو نجویم
(3)
دلی در سین
ہ دارم بی سروری
چ
ہ گویم قصہ دین و وطن را
مسلمانی ک
ہ در بند فرہنگ است
نخوا
ہم این جھان و آن جہان را
چ
ہ میخواہی ازین مرد تن آسای
(4)
ب
ہ آن قوم از تو میخواھم گشادی
نگا
ہ تو عتاب آلود تا چند
سرود رفت
ہ باز آید کہ ناید
اگر میآید آن دانای رازی
متاع من دل درد آشنای است
(5)
دل از دست کسی بردن نداند
دل ما از کنار ما رمید
ہ
نداند جبرئیل این
ہای و ہو را
شب این انجمن آراستم من
چنین دور آسمان کم دید
ہ باشد
(6)
عطا کن شور رومی سوز خسرو
(7)
مسلمان فاق
ہ مست و ژندہ پوش است
دگر ملت ک
ہ کاری پیش گیرد
دگر قومی ک
ہ ذکر ’’لا الہش‘‘
(8)
ج
ہان تست در دست خسی چند
مریدی فاق
ہ مستی گفت با شیخ
(9)
دگرگون کشور
ہندوستان است
ز محکومی مسلمان خود فروش است
(10)
یکی انداز
ہ کن سود و زیان را
تو میدانی حیات جاودان چیست
(11)
بپایان چون رسد این عالم پیر
بدن واماند و جانم در تک و پوست
 

حضور رسالت


(1)
’’ الا یا خیمگی خیم
ہ فرو ھل‘‘
نگا
ہی داشتم بر جوہر دل
ندانم دل ش
ہید جلوۂ کیست
مپرس از کاروان جلو
ہ مستان
باین پیری ر
ہ یثرب گرفتم
(2)
گنا
ہ عشق و مستی عام کردند
چ
ہ پرسی از مقامات نوایم
(3)
سحر با ناق
ہ گفتم نرمتر رو
م
ہار ای ساربان او را نشاید
نم اشک است در چشم سیا
ہش
(4)
چ
ہ خوش صحرا کہ در وی کاروانہا
چ
ہ خوش صحرا کہ شامش صبح خنداست
(5)
امیر کاروان آن اعجمی کیست
مقام عشق و مستی منزل اوست
(6)
غم پن
ھان کہ بی گفتن عیان است
ب
ہ راغان لالہ رست از نو بہاران
(7)
گ
ہی شعر عراقی را بخوانم
غم را
ہی نشاط آمیزتر کن
(8)
بیا ای
ہمنفس باہم بنالیم
حکیمان را ب
ہا کمتر نہادند
ج
ہان چار سو اندر بر من
درین وادی زمانی جاودانی
(9)
مسلمان آن فقیر کجکلا
ہی
تب و تاب دل از سوز غم تست
شب
ہندی غلامان را سحر نیست
چ
ہ گویم زان فقیری دردمندی
چسان احوال او را بر لب آرم
ہنوز این چرخ نیلی کج خرام است
نماند آن تاب و تب در خون نابش
دل خود را اسیر رنگ و بو کرد
بروی او در دل ناگشاد
ہ
(10)
گریبان چاک و بی فکر رفو زیست
حق آن د
ہ کہ مسکین و اسیر است
دگر پاکیز
ہ کن آب و گل او
عروس زندگی در خلوتش غیر
بچشم او ن
ہ نور و نی سرور است
مسلمان زاد
ہ و نامحرم مرگ
(11)
ملوکیت سراپا شیش
ہ بازیست
تن مرد مسلمان پایدار است
مسلمان شرمسار از بی کلا
ہی است
مپرس از من ک
ہ احوالش چسان است
ب
ہ چشمش وا نمودم زندگی را
مسلمان گرچ
ہ بی خیل و سپاہی است
متاع شیخ اساطیر ک
ہن بود
دگرگون کرد لادینی ج
ھان را
حرم از دیرگیرد رنگ و بویی
فقیران تا ب
ہ مسجد صف کشیدند
مسلمانان ب
ہ خویشان در ستیزند
جبین را پیش غیرالل
ہ سودیم
بدست میکشان خالی ایاغ است
سبوی خانقا
ہان خالی از می
مسلمانم غریب
ہر دیارم
ب
ہ  ن بالی کہ بخشیدی پریدم
شبی پیش خدا بگریستم زار
نگویم از فرو فالی ک
ہ بگذشت
نگ
ہبان حرم معمار دیر است
ز سوز این فقیر ر
ہ نشینی
گ
ہی افتم گہی مستانہ خیزم
مرا تن
ھایی و  ہ و فغان بہ
پریدم در فضای دلپذیرش
ب
ہ  ن رازی کہ گفتم بی نبردند
ن
ہ شعر است اینکہ بر وی دل نہادم
تو گفتی از حیات جاودان گوی
رخم از درد پن
ھان زعفرانی
زبان ما غریبان از نگا
ہیست
خودی دادم ز خود نامحرمی را
درون ما بجز دود نفس نیست
غریبی دردمندی نی نوازی
نم و رنگ از دم بادی نجویم
در  ن دریا ک
ہ او را ساحلی نیست
مران از در ک
ہ مشتاق حضوریم
ب
ہ افرنگی بتان دل باختم من
می از میخان
ۂ مغرب چشیدم
فقیرم از تو خوا
ھم ہر چہ خواہم
ن
ہ با ملا نہ با صوفی نشینم
دل ملا گرفتار غمی نیست
سر منبر کلامش نیشدار است
دل صاحبدلان او برد یا من
غریبم درمیان محفل خویش
دل خود را بدست کس ندادم
ھمان سوز جنون اندر سرمن
ہنوز این خاک دارای شرر ہست
نگا
ہم زانچہ بینم بی نیاز است
مرا در عصر بی سوز  فریدند
نگیرد لال
ہ و گل رنگ و بویم
من اندر مشرق و مغرب غریبم
طلسم علم حاضر را شکستم
بچشم من نگ
ہ  وردۂ تست
چو خود را در کنار خودکشیدم
درین عالم ب
ہشت خرمی ہست
بد
ہ او را جوان پاکبازی
بیا ساقی بگردان جام می را
ج
ہان از عشق و عشق از سینۂ تست
مرا این سوز از فیض دم تست
درین بتخان
ہ دل باکس نبستم
دمید  ن لال
ہ از مشت غبارم
حضور ملت بیضا تپیدم
بصدق فطرت رندان
ۂ من
دلی برکف ن
ہادم دلبری نیست
چو رومی در حرم دادم اذان من
گلستانی ز خاک من بر انگیز
مسلمان تا ب
ہ ساحل  رمیدست
ک
ہ گفت او را کہ  ید بوی یاری
ز بحر خود بجوی من گ
ہر دہ
بجلوت نی نوازی
ہای من بین
ب
ہرحالی کہ بودم خوش سرودم
شریک درد و سوز لال
ہ بودم
بنور تو برافروزم نگ
ہ را
بکوی تو گداز یک نوا بس
(12)
ز شوق  موختم  ن
ہای و ہویی
یکی بنگر فرنگی کج کلا
ہان
بد
ہ دستی ز پا افتادگان را
(13)
تو
ہم  ن می بگیر از ساغردوست
تو سلطان حجازی من فقیرم
سراپا درد درمان ناپذیرم
بیا با
ھم در ویزیم و رقصیم
ترا اندر بیابانی مقام است
مسلمانیم و  زاد از مکانیم
ز افرنگی صنم بیگان
ہ تر شو
 

حضورملت


(1)
بحق دل بندو و را
ہ مصطفی رو
بمنزل کوش مانند م
ہ نو
چو موج از بحر خود بالید
ہ ام من
بیا ساقی بگردان ساتگین را
بیا ساقی نقاب از رخ برافکن
برون از سین
ہ کش تکبیر خود را
مسلمان از خودی مرد تمام است
مسلمانان ک
ہ خود را فاش دیدند
گشودم پرد
ہ را از روی تقدیر
ب
ہ ترکان بستہ درہا را گشادند
ہر  ن قومی کہ میریزد بھارش
خدا  ن ملتی را سروری داد
ز رازی حکمت قر ن بیاموز
(2)
خودی
کسی کو بر خودی زد لاال
ہ را
تو ای نادان دل  گا
ہ دریاب
دل تو داغ پن
ھانی ندارد
(3)
اناالحق
اناالحق جز مقام کبریا نیست
ب
ہ  ن ملت اناالحق سازگار است
میان امتان والامقام است
وجودش شعل
ہ از سوز درون است
پرد در وسعت گردون یگان
ہ
بباغان عندلیبی خوش صفیری
بجام نوک
ہن می از سبو ریز
(4)
صوفی و ملا
گرفتم حضرت ملا ترش روست
فرنگی صید بست از کعب
ہ و دیر
ب
ہ بند صوفی و ملا اسیری
ز قر ن پیش خود  یین
ہ  ویز
ز من بر صوفی و ملا سلامی
ز دوزخ واعظ کافرگری گفت
مریدی خود شناسی پخت
ہ کاری
پسر را گفت پیری خرق
ہ بازی
(5)
روم
ے
بکام خود دگر  ن ک
ہنہ می ریز
بگیر از ساغرش  ن لال
ہ رنگی
نصیبی بردم از تاب و تب او
سراپا درد و سوز  شنایی
گر
ہ از کار این ناکارہ وا کرد
بروی من در دل باز کردند
خیالش با م
ہ و انجم نشیند
ز رومی گیر اسرار فقیری
خودی تا گشت م
ہجور خدایی
می روشن ز تاک من فرو ریخت
(6)
پیام فاروق
تو ای باد بیابان از عرب خیز
خلافت فقر با تاج و سریر است
جوانمردی ک
ہ خود را فاش بیند
بروی عقل و دل بگشای
ہر در
خنک  ن ملتی بر خود رسید
ہ
چ
ہ خوش زد ترک ملاحی سرودی
ج
ہانگیری بخاک ما سرشتند
کسی کو داند اسرار یقین را
مسلمانی ک
ہ خود را امتحان کرد
(7)
شعرای عرب
بگو از من نواخوان عرب را
بجان
ہا  فریدم ہای و ہو را
تو
ہم بگذار  ن صورت نگاری
بخاک ما دلی ، در دل غمی
ہست
مسلمان بند
ہ مول اصفات است
بد
ہ با خاک او  ن سوز و تابی
مسلمانی غم دل در خریدن
کسی کو فاش دید اسرار جان را
نگ
ہدار  نچہ در  ب و گل تست
شب این کو
ہ و دشت سینہ تابی
نکو میخوان خط سیمای خود را
(8)
ای فرزند صحرا
سحرگا
ہان کہ روشن شد در و دشت
عرب را حق دلیل کاروان کرد
در  ن شب
ہا خروش صبح فرداست
(9)
’’تو چ
ہ دانی کہ درین گرد سواری باشد‘‘
دگر  یین تسلیم و رضاگیر
چمن
ہا زان جنون ویرانہ گردد
نخستین لال
ۂ صبح بہارم
پریشانم چو گرد ر
ہگذاری
خوش  ن قومی پریشان روزگاری
ب
ہ بحر خویش چون موجی تپیدم
نگا
ہش پر کند خالی سبوہا
چو برگیرد زمام کاروان را
مبارکباد کن  ن پاک جان را
 دل اندر سین
ہ گوید دلبری ہست
(10)
خلافت و ملوکیت
عرب خود را بنور مصطفی سوخت
خلافت بر مقام ما گوا
ہی است
در افتد با ملوکیت کلیمی
ہنوز اندر جھان  دم غلام است
محبت از نگا
ہش پایدار است
(11)
ترک عثمانی
ب
ہ ملک خویش عثمانی امیر است
خنک مردان ک
ہ سحر او شکستند
ب
ہ ترکان  رزوی تازہ دادند
(12)
دختران ملت
ب
ہل این دخترک این دلبریہا
نگا
ہ تست شمشیر خداداد
ضمیر عصر حاضر بی نقاب است
ج
ہان را محکمی از امہات است
مرا داد این خردپرور جنونی
خنک  ن ملتی کز وارداتش
اگر پندی ز درویشی پذیری
ز شام ما برون  ور سحر را
(13)
عصر حاضر
چ
ہ عصر است این کہ دین فریادی اوست
نگا
ہش نقشبند کافریہا
جوانان را بد  موز است این عصر
مسلمان فقر و سلطانی ب
ھم کرد
چ
ہ گویم رقص تو چون است و چون نیست
(14)
بر
ہمن
در صد فتن
ہ را بر خودی گشادی
بر
ہمن را نگویم ہیچکارہ
نگ
ہ دارد برہمن کار خود را
بر
ہمن گفت برخیز از در غیر
(15)
تعلیم
تب و تابی ک
ہ باشد جاودانہ
ز علم چار
ہ سازی بی گدازی
ب
ہ  ن مؤمن خدا کاری ندارد
ز من گیر اینک
ہ مردی کور چشمی
از  ن فکر فلک پیما چ
ہ حاصل
ادب پیرای
ہ نادان و داناست
ترا نومیدی از طفلان روانیست
ب
ہ پور خویش دین و دانش  موز
نوا از سین
ۂ مرغ چمن برد
خدایا وقت  ن درویش خوش باد
کسی کو ’’لاال
ہ‘‘ را در گرہ بست
چومی بینی ک
ہ رہزن کاروان کشت
جوانی خوش گلی رنگین کلا
ہی
شتر را بچ
ہ او گفت در دشت
(16)
’’تلاش رزق‘‘
پریدن از سر بامی ب
ہ بامی
نگر خود را بچشم محرمان
ہ
(17)
ن
ہنگ با بچۂ خویش
ن
ہنگی بچہ خود را چہ خوش گفت
تو در دریا ن
ہ ای او در بر تست
(18)
خاتم
ہ
ن
ہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم
بخود باز   و دامان دلی گیر
حرم جز قبل
ۂ قلب و نظر نیست
حضور عالم انسان
ے
تم
ہید
(1)
بیا ساقی بیار  ن ک
ہنہ می را
یکی از حجر
ۂ خلوت برون  ی
(2)
زمان
ہ فتنہ ہا  ورد و بگذشت
’’بسا کس اند
ہ فردا کشیدند‘‘
(3)
چو بلبل نال
ۂ زاری نداری
بیا بر خویش پیچیدن بیاموز
گل
ہ از سختی ایام بگذار
کبوتر بچ
ہ ای خود را چہ خوش گفت
فتادی از مقام کبریائی
خوشا روزی ک
ہ خود را باز گیری
تو
ہم مثل من از خود در حجابی
چ
ہ خوش گفت اشتری با کرۂ خویش
(4)
مرا یاد است از دانای افرنگ
الا ای کشت
ۂ نامحرمی چند
(5)
وجود است اینک
ہ بینی یا نمود است
بضرب تیش
ہ بشکن بیستون را
من
ہ از کف چراغ  رزو را
دل دریا سکون بیگان
ہ از تست
دو گیتی را ب
ہ خود باید کشیدن
بما ای لال
ہ خود را وانمودی
(6)
نگرید مرد از رنج و غم و درد
نپنداری ک
ہ مرد امتحان مرد
اگر خاک تو از جان محرمی نیست
پریشان
ہر دم ما از غمی چند
جوانمردی ک
ہ دل با خویشتن بست
از  ن غم
ہا دل ما دردمند است
مگو با من خدای ما چنین کرد
 برون کن کین
ہ را از سینۂ خویش
سحر
ہا در گریبان شب اوست
(7)
بباد صبحدم شبنم بنالید
(8)
دل
دل  ن بحر است کو ساحل نورزد
دل ما  تش و تن موج دودش
زمان
ہ کار او را میبرد پیش
ن
ہ نیروی خودی را  زمودی
تو میگویی ک
ہ دل از خاک و خون است
ج
ہان مہر و مہ زناری اوست
من و تو کشت یزدان حاصل است این
گ
ہی جویندۂ حسن غریبی
ج
ہان دل ، جہان رنگ و بو نیست
نگ
ہ دید و خرد پیمانہ  ورد
محبت چیست تاثیر نگا
ہیست
(9)
خودی
خودی روشن ز نور کبریایسیت
چ
ہ قومی در گذشت از گفتگوہا
خودی را از وجود حق وجودی
دلی چون صحبت گل می پذیرد
وصال ما وصال اندر فراق است
کف خاکی ک
ہ دارم از در اوست
(10)
جبر واختیار
یقین دانم ک
ہ روزی حضرت او
ب
ہ روما گفت با من راہب پیر
(11)
موت
شنیدم مرگ با یزدان چنین گفت
ثباتش د
ہ کہ میر شش جہات است
(12)
بگو ابلیس را
بگو ابلیس را از من پیامی
ج
ہان تا از عدم بیرون کشیدند
جدایی شوق را روشن بصرکرد
ترا از  ستان خود براندند
تو میدانی صواب و ناصوابم
بیا تا نرد را شا
ہانہ بازیم
(13)
ابلیس خاکی و ابلیس ناری
فساد عصر حاضر  شکار است
ب
ہر کو رہزن چشم و گوش اند
چ
ہ شیطانی خرامش واژگوئی
چ
ہ زہرابی کہ در پیمانہ اوست
بشر تا از مقام خود فتاد است
مشو نخچیر ابلیسان این عصر
حریف ضرب او مرد تمام است
ز ف
ہم دون نہادان گرچہ دور است
ب
ہ یاران طریق
(1)
قلندر جر
ہ باز  سمانہا
ز جانم نغم
ۂ ’’اللہ ہو‘‘ ریخت
چو اشک اندر دل فطرت تپیدم
مرا از منطق  ید بوی خامی
بیا از من بگیر  ن دیر سال
ہ
بدست من
ہمان دیرینہ چنگ است
بگو از من ب
ہ پرویزان این عصر
فقیرم ساز و سامانم نگا
ہیست
در دل را بروی کس نبستم
درین گلشن ندارم  ب و جا
ہی
دو صد دانا درین محفل سخن گفت
ندانم نکت
ہ ہای علم و فن را
نپنداری ک
ہ مرغ صبح خوانم
بچشم من ج
ہان جز رہگذر نیست
باین نابودمندی بودن  موز
ک
ہن پروردۂ این خاکدانم
ندانی تا نباشی محرم مرد
نگا
ہی  فرین جان در بدن بین
خرد بیگان
ۂ ذوق یقین است
قماش و نقر
ہ و لعل و گہر چیست
خودی را نش
ۂ من عین ہوش است
ترا با خرق
ہ و عمامہ کاری
چو دیدم جو
ہر  ینیۂ خویش
چو رخت خویش بر بستم ازین خاک
(2)
اگر دانا دل و صافی ضمیر است
(3)
سجودی  وری دارا و جم را
شنیدم بیتکی از مرد پیری
ن
ہان اندر دو حرفی سر کار است
مجو ای لال
ہ از کس غمگساری
ز پیری یاد دارم این دو اندرز
بساحل گفت موج بیقراری
اگر این  ب و جا
ہی از فرنگ است
فرنگی را دلی زیر نگین نیست
(4)
من و تو از دل و دین ناامیدیم
مسلمان
ے کہ داند رمز دین را
دل بیگان
ہ خو زین خاکدان نیست
مقام شوق بی صدق و یقین نیست

مسلمان را ہمین عرفان و ادراک
ب
ہ افرنگی بتان خود را سپردی
ن
ہ ہر کس خود گر و ہم خود گدازست
بسوزد مؤمن از سوز وجودش
چ
ہ پرسی از نماز عاشقانہ
دو گیتی را صلا از قر
أت اوست
(5)
فرنگ  یین رزاق
ے بداند
چ
ہ حاجت طول دادن داستان را
ب
ہشتی بھر پاکان حرم ہست
(6)
قلندر میل تقریری ندارد